I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Určite každému zamestnávateľovi pristáli na stole krásne a prepracované životopisy s množstvom informácií, ktoré hovoria o dosiahnutom vzdelaní, pracovných skúsenostiach či o rôznych hard skills. V životopise chce každý kandidát pôsobiť v čo najlepšom svetle a, povedzme si úprimne, kde tu čosi prikrášli. No žiadne z týchto údajov nedokážu vypovedať o osobnostnej stránke uchádzača a jeho pracovných návykoch a zameraniach.

Ako vyriešiť množstvo otázok pri výberovom procese? Ako získať rýchle a hodnoverné informácie pri dôležitom rozhodovaní?

Vyhodnotíme pracovný potenciál

Pomocou krátkeho 10 minútového dotazníka dokážeme vďaka jednoduchej psychodiagnostickej metóde odhaliť osobnostné charakteristiky kandidáta a identifikovať silné stránky, ktoré môže efektívne využívať pri výkone svojej práce. Jednotlivé charakteristiky hodnotenej osoby posudzujeme v štyroch oblastiach, ktoré sa týkajú:

 • Riadenia – ako presadzuje ciele a rozhodnutia.
 • Komunikácie – ako vníma vzťahy, postoje a orientáciu na pracovný tím a svoje okolie.
 • Systému – ako pristupuje k zmenám procesov a k novým podmienkam, ako flexibilne dokáže reagovať na zmeny.
 • Informácií – ako získava a spracováva informácie, ako realizuje požadované ciele.

Výsledkom je súhrn grafov, na základe ktorých dokážeme získať objektívne informácie o hodnotených osobách. Výhodou je, že aj v krátkom čase dokáže zanalyzovať veľké množstvo ľudí a okamžite vygenerovať výsledok. Ľudské zdroje hodnotí z hľadiska ich najväčšej využiteľnosti a uplatnenia. Slúži na ohodnotenie potenciálnej pracovnej výkonnosti, štýlu správania na pracovisku a posúdenie možností ďalšieho profesijného rozvoja.

Okrem charakteristiky jednotlivca dokáže vyhodnotiť aj pracovný tím ako celok, identifikovať tímlídra, najväčšieho motivátora, ale aj to, prečo daný tím nedokáže efektívne spolupracovať, napredovať a dosahovať požadované výsledky. 

Vďaka odhaleniu týchto nedostatkov dokáže zamestnávateľ vhodne pozmeniť systém či spôsob riadenia alebo nastaviť vhodné vzdelávacie procesy, ktoré prinesú zamestnancom nový vietor do plachiet.

Táto metodika pomôžeme zamestnávateľom aj vtedy, ak váhajú a nevedia sa rozhodnúť, ktorý z kandidátov vo výberovom procese je na danú pracovnú pozíciu ten najvhodnejší najvhodnejší.

Pokiaľ Vás hodnotenie pracovnej charakteristiky zaujalo, neváhajte nás kontaktovať. Spracovanie a vyhodnotenie jedného dotazníka od nás dostanete ako darček.

 

ONBOARDING zamestnancov alebo ako privítať nových ľudí v tíme

Onboarding zamestnancov - ako privítať nových ľudí v tíme

Venovať sa novým zamestnancom/kolegom vo firme je kľúčové. Prečo? Patričnou pozornosťou získate spokojného zamestnanca, ktorý u vás ostane dlhšie ako ten, ktorému sa dostatočne zamestnávateľ nevenuje. Nastavením prínosného onboardingu a dodržiavaním týchto pravidiel dokážete ušetriť množstvo času, peňazí a starostí. 

 

Ako na správny onboarding?

 

 1. Začínajte v predstihu – väčšina nových zamestnancov trávi prvé dni v práci vypĺňaním dotazníkov, podpisovaním zmlúv a oboznamovaním sa so základnými procesmi. Poskytnite nováčikom v predstihu školenia, poklady, ktoré mu umožnia získať prehľad ešte pred nástupom.

 2. Modernizujte – prostredníctvom moderných online platforiem môžete s novým členom tímu zdieľať informácie o procesoch, pravidlách celej spoločnosti. Prístup k týmto informáciám mu pomôže v efektívnom vyhľadávaní odpovedí na svoje otázky a získa aktuálny prehľad o fungovaní spoločnosti. 

 3. Vytýčte si ciele nastavte si jasné ciele a povinnosti s novým zamestnancom, ktoré sú dôležitým faktorom. Priebežnou kontrolou plnenia cieľov a prípadnou pomocou s ich plnením môže pomôcť v rýchlejšej adaptácií.

 4. Venujte sa im – neignorujte ich – umocnite pocit spokojnosti a angažovanosti nových kolegov tým, že sa im budete venovať od začiatku. Onboarding je pre nováčika styčným bodom, ktorý mu bude nápomocný počas celého obdobia. Zoznámte zamestnanca s kolegami, informujte ho o spolupráci medzi jednotlivými tímami. Zaujímajte sa a pýtajte sa, dávajte pravidelne spätnú väzbu.

 5. Pokračujte v onboardingu aj po zaškolení – proces onboardingu po zaškolení zamestnanca nekončí. Prejdite si so zamestnancom hodnotenie a dopracujte sa k vytvoreniu dalšieho plánu rozvoja zamestnanca.

 

Výhodou dobre nastaveného onboardingu je, že nováčikovia dokážu prinášať prvé výsledky rýchlejšie. Ak noví zamestnanci prejdú celým procesom nástupu do zamestnania, rýchlejšie sa usadia na svojej pozícií a začnú produkovať výsledky v tíme.

Zaujímajú vás bližšie informácie? Chceli by ste si vyskúšať dobre nastavený onboarding pri nových kolegoch? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme a nastavíme celý proces na mieru.

OUTPLACEMENT – užitočný pomocník pre zamestnávateľov

OUTPLACEMENT - užitočný pomocník pre zamestnávateľov

Zasiahla kríza aj vašu spoločnosť? Ste nútený v rámci znižovania nákladov znižovať aj stavy zamestnancov? Strašiak menom prepúšťanie, ktorý doteraz stál pred dverami vašej firmy, už nemusí viac desiť ani vás, ani vašich zamestnancov. Riešením je outplacement. 

Outplacement môžeme charakterizovať ako proces podpory a pomoci zamestnávateľa zamestnancom pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce.  

Práve vaši zamestnanci sú jedni z tých, ktorí šíria dobré meno spoločnosti. Pri neplánovanom odchode zo zamestnania môžu cítiť hnev, krivdu, frustráciu či obavy o svoju budúcnosť. Podaním pomocnej ruky v podobe outplacementu zmiernite ekonomické aj osobnostné dopady vyplývajúce z ich odchodu. 

Podstatou outplacementu je ponúknuť zamestnancom, ktorých sa zmena pracovného zázemia týka: 

 1. odbornú pomoc pri smerovaní ich budúcej kariéry, 
 2. pomoc pri hľadaní novej pracovnej príležitosti, 
 3. individuálnu starostlivosť, ktorá minimalizuje negatívne dôsledky prepúšťania. 

Cieľom týchto aktivít je okrem už spomínaného zmiernenia ekonomických a osobnostných dopadov aj udržanie dobrých vzájomných vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Personálno-konzultačná spoločnosť pôsobí v procese outplacementu ako mediátor medzi firmou a zamestnancom. Skúsení konzultanti pomáhajú upokojiť počiatočné emócie, sklamanie, zlosť a tak isto zmierniť stres spôsobený stratou zamestnania. 

Aké výhody ponúka správne nastavený proces outplacementu vašej firme, ktorú zasiahla kríza? 

 1. zjednoduší komunikáciu so zamestnancami, ktorých sa dotkne prepúšťanie,
 2. zmierni negatívny dopad prepúšťania na celkový chod spoločnosti, 
 3. podporí motiváciu zamestnancov, ktorí v spoločnosti zostávajú,
 4. posilní dobré meno firmy vo vzťahu k zamestnancom aj verejnosti 
 5. ponúka možnosť opätovného oslovenia pracovníkov v prípade, že sa situácia zmení a firma bude schopná znovu ich zamestnať. 

ACG consulting dokáže na základe osvedčenej metodiky identifikovať schopnosti a zručnosti, ktoré môžu zamestnanci využívať pri svojej práci. Snažíme sa vyzdvihnúť silné stránky, ktoré bude uchádzač schopný predať na pracovnom pohovore. Okrem toho naši konzultanti aktívne vyhľadávajú dotknutým zamestnancom pracovné možnosti, čím dokážu skrátiť čas výpadku príjmu.

Počas celého procesu sú plne nápomocní pri aktualizovaní a úprave životopisu tak, aby dokázal zaujať. Venujú sa aj príprave na nadchádzajúce pracovné pohovory, informujú prepustených zamestnancov o aktuálnej situácii na trhu práce a poskytujú odborné rady a tréningy v oblasti soft skills, čiže “mäkkých zručností” (komunikačné a prezentačné zručnosti, organizácia času, zvládanie konfliktov, flexibilita a proaktivita, sebamotivácia či asertivita).